Evenimente de impact in lumea teologica si transdisciplinar, stiinta si teologie.
CiocanTudorCosmin research
Evenimente / News
Crezul Niceo-Constantinopolitan sau "Simbolul credinþei" ortodoxe este textul de credinþã prin excelenþã al creºtinismului, deoarece a reuºit sã reconcilieze concepþia monoteistã cu concepþia trinitarã. Compunerea mãrturisirii statornicite la Niceea în anul 325 de cãtre Sinodul I ecumenic, completatã apoi ºi dezvoltatã de cãtre Sinodul II ecumenic de la Constantinopol din anul 381, conform Tradiþiei, este legatã de învãþãturile greºite ariene ºi semiariene despre dumnezeirea lui Iisus Hristos ºi a Sfântului Duh. Neputând sã punã de acord, pe de o parte adevãrul cã Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu cu adevãrul despre naºterea lui din veci, iar pe de altã parte, deofiinþimea lui cu naºterea fãrã sã ia o parte din Tatãl, preotul Arie din Alexandria le-a tãgãduit pe amândouã, pretinzând cã a fost un timp când El nu era ºi cã prin formula deofiinþã, se introduce împãrþirea fiinþei divine, în chip gnostic. Apoi, el învãþa cã Iisus Hristos a fost supus voinþei ºi hotãrârii lui Dumnezeu, fiind creaturã ºi cea dintâi fãpturã, prin care toate s-au fãcut. În sfârºit, dupã fire, El este schimbãtor, dar, din pricina liberei lui strãduinþe în bine, a devenit, din punct de vedere moral, prin voinþa sa, neschimbãtor ºi nestricãcios. Sinodul din Constantinopol, a cãrui necesitate fusese reclamatã de mari personalitãþi ale Bisericii primare precum Sf. Atanasie cel Mare, Sf. Vasile cel Mare ori Sf. Grigorie de Nazianz, îºi propunea sã facã faþã complicaþiilor hristologice izvorâte din arianismul ce continua sã se rãspândeascã, ca ºi din alte fenomene care atacau credinþa ºi unitatea ortodoxã (apolinarismul), sã respingã ºi sã combatã noua erezie pnevmatomahã a lui Macedonie, sã formuleze ºi sã proclame într-o formulã clarã ºi concisã credinþa ºi învãþãtura ortodoxã, sã combatã erorile condamnabile ºi ereziile, sã impunã ordinea ºi disciplina în Bisericã ºi prin consacrarea de fapt a Sinodului ecumenic ca arbitru în materie de credinþã, sã înfrâneze ºi sã pedepseascã abuzurile ºi sã fixeze limitele jurisdicþiilor ecleziale locale, ºi, în fine, sã întemeieze ºi sã facã cunoscut locul instituþional al Bisericii din Constantinopol în cadrul administrativ al Orientului prin anumite canoane....
Arhiva
Simpozion ªtiinþã ºi religie. Conflict sau convergenþã?”. CONSTANTA, noiembrie 2005
AL IV - LEA COLOCVIU NATIONAL DE TEOLOGIE DOGMATICA ORTODOXA CONSTANTA 4 - 6.09.2012
Simpozion international "Ortodoxia româneascã ºi rolul ei în miºcarea ecumenicã". CONSTANTA, iulie 2006
View All Reviews >>
Website Themes by furnici
science&theology
Simpozion international "Sfantul Maslu-Taina însanatosirii vietii sufletesti si trupesti si modalitate de pastoratie a bolnavilor". CONSTANTA, iulie 2006
Facultatea de Teologie din Constanþa a organizat a Simpozionul international "Simbolul de credinþã Niceo-Constantinopolitan
- sintezã a învãþãturii creºtine ºi temei al spiritualitãþii noastre"
Keep Reading >>
Participanti
Alaturi de cadrele didactice titulare pe disciplinele Teologie dogmatica si misiologie ale Facultãtii noastre din Constanta, au mai participat la acest Simpozion musafiri din Grecia si, bineinteles, din celelalte facultati de teologie din tara.

1. IPS Teodosie (Facultatea de Teologie din Constanta)
2. Prof. Dr. Nikolaos IOANNIDIS, Facultatea de Teologie Ortodoxã Atena
3. lector Marina KOLOVOPULU, Facultatea de Teologie Ortodoxã Atena
4. lect. Dr. Nicolae XIONIS, Facultatea de Teologie Ortodoxã Atena
5. Pr. Prof. Dr. Vasile Citirigã (Facultatea de Teologie din Constanta)
6. Pr. Prof. Dr. Adrian Niculcea (Facultatea de Teologie din Constanta)
7. Pr. Prof. Univ. Dr. Alexandru IONIÞÃ, Facultatea de Teologie Ortodoxã Constanþa
8. Pr. Conf. Univ. Dr. Claudiu COTAN, Facultatea de Teologie Ortodoxã Constanþa
9. Pr. Lector. Univ. Dr. Dumitru COLOTELO, Facultatea de Teologie Ortodoxã Constanþa
10. Pr. Lect. Dr. Ilie MELNICIUC-PUICA, Facultatea de Teologie Ortodoxã Iaºi
11. Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile NECHITA, Facultatea de Teologie Ortodoxã Constanþa
12. Pr. Prof. Univ. Dr. Gheorghe PETRARU, Facultatea de Teologie Ortodoxã Iaºi
13. Pr. Asist. univ. dr. Nicolae-Rãzvan STAN, Facultatea de Teologie Ortodoxã Craiova
14. Pr. Asist. Dr. Dragos Bãlan (Facultatea de Teologie din Constanta)
15. Pr. Prof. Dr. George Istodor (Facultatea de Teologie din Constanta)
16. Pr. Prof. Dr. Vasile Nechita (Facultatea de Teologie din Constanta)
17. Pr. Prof. Dr. Mihai Himcinschi (Facultatea de Teologie din Alba Iulia)
18. Asist. Dr. Ciprian TOROCZKAI, Facultatea de Teologie Ortodoxã Sibiu
19. dr. Ioan Marian CROITORU, Facultatea de Teologie Ortodoxã Târgoviºte
20. Pr. Asist. Univ. drd. Tudor PARASCHIV, Facultatea de Teologie Ortodoxã Constanþa
21. Pr. Conf. Vasile Miron (Facultatea de Teologie din Constanta)
22. Pr. Asist. Univ. Dr. Cosmin Tudor CIOCAN, Facultatea de Teologie Ortodoxã Constanþa
23. Prep. drd. Ionuþ CHIRCALAN, Facultatea de Teologie Ortodoxã Constanþa
24. Pr. Conf. Univ. Dr. Nicolae BRÂNZEA, ºef catedrã Facultatea de Teologie Ortodoxã Piteºti
25. Pr. Prof. Univ. Dr. Nicu DUMITRAªCU, Decanul Facultãþii de Teologie Ortodoxã Oradea
26. Pr. lect. univ. Mihail SPÃTARELU


Simpozion international "SFINTELE TAINE SI FAMILIA CRESTINÃ". Vatra-Dornei, octombrie 2011
Simpozion international "Simbolul de credinþã Niceo-Constantinopolitan". Vatra-Dornei, noiembrie 2010
2 - 3 noiembrie 2010
Lucrarile Simpozionului in volumul publicat >>